Phone :- 9038067977

Books

 

কলকাতার কলেজষ্ট্রীটে At College st in Kolkata
মহেশ লাইব্রেরী Mahesh Library
গিরিজা লাইব্রেরী Girija Library
প্রাচী পাবলিকেশনস  Prachi Publications
দে বুক ষ্টোরস  Dey Book Stores

তথাগত

৯১/১বি,বৈঠকখানা রোড। কোল-৯ 

ফোন -৯৮৩০১৮৮৭২৪  

Tathagata

91/1B,Boithakkhana Road.Kol-9.

Phone-9830188724

Sadhu Sannyasider Aloukik Lilasangome
Sadhu Sannyasider Aloukik Lilasangome
Sadhu Sannashider Aloukik Darshan
Sadhu Sannashider Aloukik Darshan
Tantrasamrajya Mayan Kamekhya Tarapith
Tantrasamrajya Mayan Kamekhya Tarapith
Narmada Tirer PanchaMaheswar
Narmada Tirer PanchaMaheswar
Tarapither Siddhasadhak Tarakhapa
Tarapither Siddhasadhak Tarakhapa
Alpo Parichita Kali
Alpo Parichita Kali
Himachaler Panchatirtha O Aloukik Sadhu-Sannidhya
Himachaler Panchatirtha O Aloukik Sadhu-Sannidhya
Shakti Pith Parikrama
Shakti Pith Parikrama
Upa O Sidhapith Parikrama
Upa O Sidhapith Parikrama
Paschimbenger Kali O Shaktisadhana
Paschimbenger Kali O Shaktisadhana
Paschimbenger Shibasthan O Tar Mahatma Samuha
Paschimbenger Shibasthan O Tar Mahatma Samuha
Tantrer Aloke Dui Banglar Satipith
Tantrer Aloke Dui Banglar Satipith
Purir Math-Mandir
Purir Math-Mandir
Devi Chandi Nana Rupe Nana Sthane
Devi Chandi Nana Rupe Nana Sthane
Sreechaitannyar Charan Chinya Dhare
Sreechaitannyar Charan Chinya Dhare
Himalayer Dev Devi
Himalayer Dev Devi
Nilmadhaber Sandhane (Mythological Novel)
Nilmadhaber Sandhane (Mythological Novel)
Muktitirtha Ganga Sagar
Muktitirtha Ganga Sagar
Mahan Budha O Tar Darshan
Mahan Budha O Tar Darshan
Kendulir Mela
Kendulir Mela
Saibatirtha Parikrama. Part-1
Saibatirtha Parikrama. Part-1
Kripamayee Baishnodevi Darshan O Puja
Kripamayee Baishnodevi Darshan O Puja
Alokikata Tirthe Tirthe Mandire Mandire
Alokikata Tirthe Tirthe Mandire Mandire
Bharater Rahasyamay Shiblinga
Bharater Rahasyamay Shiblinga
Bharater Rahasyamay Mandir
Bharater Rahasyamay Mandir
Himalayer Baranabate sadhusanga O Parir Rahasya
Himalayer Baranabate sadhusanga O Parir Rahasya
kashi-Baranasir Sekal O Ekal
kashi-Baranasir Sekal O Ekal
NEELMADHABER RAHASHYA SANDHANE
NEELMADHABER RAHASHYA SANDHANE